Angel funding session

Softcap Hardcap
Upcoming Sessions
BTC Session

1 BCNX = 0 BTC

ETH Session

1 BCNX = 0 ETH

USDT Session

1 BCNX = 0 USDT

BCN Session

1 BCNX = 0 BCN

Follow us for updates

Tại Sao Chọn Bcnex?

- Hệ thống có hiệu năng cao với khả năng xử lý lên tới 2,000,000 giao dịch / giây

- Thông tin và tài sản của khách hàng được bảo vệ ở mức độ cao nhất

- Thị trường đa dạng với nguồn cung cấp thanh khoản đa dạng và dồi dào

Quyền Lợi Của Angel Investors?

- Nhận được 5% (10,000,000 BCNX) trên tổng cung 200,000,000 BCNX token của sàn Bcnex

- Quyền lợi của Angel Investors và Bcnex luôn song hành cùng với nhau. Nhà đầu tư có thể đóng góp ý kiến và tham gia trực tiếp vào việc phát triển sàn giao dịch công nghệ blockchain

- Tham gia kênh thông tin dành riêng cho Angel Investor để cập nhập mọi kế hoạch phát triển và chiến lược của công ty một cách nhanh nhất

Quyền Lợi Của Cổ Đông C.ty CP Oritech., JSC?

- Angel Investors sở hữu 10% cổ phần phổ thông, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:
a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết
b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty
d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này
đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác
e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Oritech., JSC Việt Nam và Bcnex Holdings Inc Singapore hoạt động theo mô hình Holdings

ANGEL FUNDING ROUND

Hoàn thành form dưới đây để nhận sách trắng - bản cáo bạch kinh doanh của Bcnex

và đăng ký trở thành Angel Investor.